هکرها تلگرام را هک کردند؛ شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت

هکرها تلگرام را هک کردند؛ شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت
بر اثر این حمله که به گفته ی رویترز امسال رخ داده و تاکنون گزارش داده نشده، تلفن های تماس فعالان، روزنامه نگاران و افراد دیگر در جایگاه های حساس در ایران بدست هکرها افتاده است.

هکرها تلگرام را هک کردند؛ شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت

بر اثر این حمله که به گفته ی رویترز امسال رخ داده و تاکنون گزارش داده نشده، تلفن های تماس فعالان، روزنامه نگاران و افراد دیگر در جایگاه های حساس در ایران بدست هکرها افتاده است.
هکرها تلگرام را هک کردند؛ شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت

ورزش و زندگی

هکرها تلگرام را هک کردند/ شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت

هکرها تلگرام را هک کردند/ شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت
بر اثر این حمله که به گفته ی رویترز امسال رخ داده و تاکنون گزارش داده نشده، تلفن های تماس فعالان، روزنامه نگاران و افراد دیگر در جایگاه های حساس در ایران بدست هکرها افتاده است.

هکرها تلگرام را هک کردند/ شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت

بر اثر این حمله که به گفته ی رویترز امسال رخ داده و تاکنون گزارش داده نشده، تلفن های تماس فعالان، روزنامه نگاران و افراد دیگر در جایگاه های حساس در ایران بدست هکرها افتاده است.
هکرها تلگرام را هک کردند/ شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی لو رفت

بازی