دوچرخه شماره ۸۱۸ منتشر شد

از قورباغه های یادگاری تا کانال تلگرام
چــــرا دوچرخه؟
دوستت دارم که رنگ موسیقی و ماهی
به صرف دوچرخه
خواننده ی خانواده مان من بودم
این تیترهای خوابیده در زمان!
که مى گوید زمستان رنگ ندارد؟
صدای تصاویر، مزه ی تماشا
قلب های دوچرخه ای
ما یک دوچرخه ی 15ساله ایم
سبز و قرمز را ببین
15سالگی قلب نوجوانی است
این کجا و آن کجا؟
چه طور اطلاعات دریافتی را مدیریت کنیم؟
کافه نیشگون
همه برای دوچرخه

عکس جلد: مهبد فروزان

خبرگذاری اصفحان

مرجع توریسم