تلگرام دلال ازدواج های اینترنتی

تلگرام دلال ازدواج های اینترنتی
کارشناس مسائل دینی و اجتماعی گفت: ما در کشور ۱۱میلیون پسر و دختر ازدواج نکرده داریم و این یازده میلیون نفر لقمه پرچرب و نرمی برای نگاه های کاسب کارانه است.

تلگرام دلال ازدواج های اینترنتی

کارشناس مسائل دینی و اجتماعی گفت: ما در کشور ۱۱میلیون پسر و دختر ازدواج نکرده داریم و این یازده میلیون نفر لقمه پرچرب و نرمی برای نگاه های کاسب کارانه است.
تلگرام دلال ازدواج های اینترنتی

لایسنس نود 32 ورژن 6

پرس نیوز