تلگرام هم دلال ازدواج اینترنتی شد

تلگرام هم دلال ازدواج اینترنتی شد
کارشناس مسائل دینی و اجتماعی گفت: ما در کشور ۱۱میلیون پسر و دختر ازدواج نکرده داریم و این یازده میلیون نفر لقمه پرچرب و نرمی برای نگاه های کاسب کارانه است.

تلگرام هم دلال ازدواج اینترنتی شد

کارشناس مسائل دینی و اجتماعی گفت: ما در کشور ۱۱میلیون پسر و دختر ازدواج نکرده داریم و این یازده میلیون نفر لقمه پرچرب و نرمی برای نگاه های کاسب کارانه است.
تلگرام هم دلال ازدواج اینترنتی شد

آپدیت نود 32 ورژن 4

تلگرام