دسترسی کاربران ایرانی تلگرام به این شبکه قطع خواهد شد!

دسترسی کاربران ایرانی تلگرام به این شبکه قطع خواهد شد!
«…شرکت های پیام رسان خارجی فعال در ایران برای تضمین ادامه فعالیت خود، ملزم به انتقال تمامی اطلاعات مرتبط با شهروندان ایرانی به کشور هستند.»

دسترسی کاربران ایرانی تلگرام به این شبکه قطع خواهد شد!

«…شرکت های پیام رسان خارجی فعال در ایران برای تضمین ادامه فعالیت خود، ملزم به انتقال تمامی اطلاعات مرتبط با شهروندان ایرانی به کشور هستند.»
دسترسی کاربران ایرانی تلگرام به این شبکه قطع خواهد شد!

دانلود سریال و آهنگ