تلگرام؛ محل خودنمایی داوطلبان انتخابات

تلگرام؛ محل خودنمایی داوطلبان انتخابات

تاکنون استفاده از فضای مجازی و به ویژه تلگرام محدود به بحث ها و مطالب فراوانی توسط اهل فکر و قلم بود اما اکنون این صفحه ای که با فلش آبی کم رنگ بر روی بیشتر گوشی ها و کامپیوترها نصب است محل تاخت و تاز و عرض اندام کاندیداهایی است که در این صفحه فلش کوچک آبی به فکر نشستن بر صندلی سبز بهارستان هستند.

پرس نیوز

بکلینک