یک نماینده سابق خواستار اعلام حقوق مدیران بانک مرکزی شد

یک نماینده سابق خواستار اعلام حقوق مدیران بانک مرکزی شد
احمد توکلی در مطلبی با عنوان «مقدار و ضوابط پرداخت به مدیران بانک مرکزی را اعلام کنید» که در کانال تلگرام خود منتشر کرده، آورده است: «آقای دکتر سیف در مصاحبه دیروز خود در حاشیه جلسه مدیران بانک مرکزی با وزیر کشور درباره افشای پرداختی به مدیران بانک ها خبر داد که در بهمن ۱۳۹۴، شورای پول و اعتبار مصوبه ای داشته است که بر اساس آن حداقل اطلاعاتی که بانک ها موظف به علنی کردن آن ها هستند، شمرده شده است «یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ها اختصاص دارد.»
این مصوبه شورای پو …

یک نماینده سابق خواستار اعلام حقوق مدیران بانک مرکزی شد

احمد توکلی در مطلبی با عنوان «مقدار و ضوابط پرداخت به مدیران بانک مرکزی را اعلام کنید» که در کانال تلگرام خود منتشر کرده، آورده است: «آقای دکتر سیف در مصاحبه دیروز خود در حاشیه جلسه مدیران بانک مرکزی با وزیر کشور درباره افشای پرداختی به مدیران بانک ها خبر داد که در بهمن ۱۳۹۴، شورای پول و اعتبار مصوبه ای داشته است که بر اساس آن حداقل اطلاعاتی که بانک ها موظف به علنی کردن آن ها هستند، شمرده شده است «یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ها اختصاص دارد.»
این مصوبه شورای پو …
یک نماینده سابق خواستار اعلام حقوق مدیران بانک مرکزی شد

کانون نماز