بسته ویژه خبرام(خبر+تلگرام) 29 تیر: حاوی اخباری که مطمئنا دوست خواهید داشت

بسته ویژه خبرام(خبر+تلگرام) 29 تیر: حاوی اخباری که مطمئنا دوست خواهید داشت
از این پس قصد داریم ،شعارمان ، که همانا (نبض اخبار،در اکسین پرس می تپد ) را با روشهای خاصی برای شما ملموس تر کنیم…. یکی از این بسته های خبری بنام خبرام است که تشکیل یافته از تلفیق معنا داری خبرهای تلگرامی امید است مقبول افتد

بسته ویژه خبرام(خبر+تلگرام) 29 تیر: حاوی اخباری که مطمئنا دوست خواهید داشت

از این پس قصد داریم ،شعارمان ، که همانا (نبض اخبار،در اکسین پرس می تپد ) را با روشهای خاصی برای شما ملموس تر کنیم…. یکی از این بسته های خبری بنام خبرام است که تشکیل یافته از تلفیق معنا داری خبرهای تلگرامی امید است مقبول افتد
بسته ویژه خبرام(خبر+تلگرام) 29 تیر: حاوی اخباری که مطمئنا دوست خواهید داشت

دانلود سریال و آهنگ