کانال تلگرام عشایر ایران از علاقه مندان دعوت به همکاری کرد

کانال تلگرام عشایر ایران از علاقه مندان دعوت به همکاری کرد
به گزارش دولت بهار، کانال تلگرام عشایر ایران با همت جمعی از شیفتگان فرهنگ عشایری کشورمان فعال شده و از صاحب نظران، هنرمندان، نویسندگان، عکاسان و دیگران علاقه مندان دعوت به همکاری کرده است است.
نشانی کانال تلگرام عشایر ایران:
https://telegram.me/ashayeriran
@ashayeriran
آیدی سردبیر کانال:
@mashayekhp

کانال تلگرام عشایر ایران از علاقه مندان دعوت به همکاری کرد

به گزارش دولت بهار، کانال تلگرام عشایر ایران با همت جمعی از شیفتگان فرهنگ عشایری کشورمان فعال شده و از صاحب نظران، هنرمندان، نویسندگان، عکاسان و دیگران علاقه مندان دعوت به همکاری کرده است است.
نشانی کانال تلگرام عشایر ایران:
https://telegram.me/ashayeriran
@ashayeriran
آیدی سردبیر کانال:
@mashayekhp
کانال تلگرام عشایر ایران از علاقه مندان دعوت به همکاری کرد

خرید رنک گوگل

موزیک جوان