تلگرام نشینی ادامه ی همان فرهنگ قهوه خانه نشینی است!

تلگرام نشینی ادامه ی همان فرهنگ قهوه خانه نشینی است!
این فرهنگ چت مجازی و تلگرام نشینی به نوعی ادامه همان فرهنگ کوچه نشینی زنها و قهوه خانه نشینی مردهاست و گویایی یک نیاز بشری یا فرهنگی …

تلگرام نشینی ادامه ی همان فرهنگ قهوه خانه نشینی است!

این فرهنگ چت مجازی و تلگرام نشینی به نوعی ادامه همان فرهنگ کوچه نشینی زنها و قهوه خانه نشینی مردهاست و گویایی یک نیاز بشری یا فرهنگی …
تلگرام نشینی ادامه ی همان فرهنگ قهوه خانه نشینی است!

عرفان دینی