تلگرام به همین رویه خود ادامه دهد، قطعا فیلتر خواهد شد

تلگرام به همین رویه خود ادامه دهد، قطعا فیلتر خواهد شد
وکیل ملت: معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.

تلگرام به همین رویه خود ادامه دهد، قطعا فیلتر خواهد شد

وکیل ملت: معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.
تلگرام به همین رویه خود ادامه دهد، قطعا فیلتر خواهد شد

قدیر نیوز

تلگرام به همین رویه ادامه دهد فیلتر می شود

تلگرام به همین رویه ادامه دهد فیلتر می شود
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.

تلگرام به همین رویه ادامه دهد فیلتر می شود

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.
تلگرام به همین رویه ادامه دهد فیلتر می شود

پامنا موبایل لپ تاپ