هک تلگرام 25000 زن برای اخاذی

هک تلگرام 25000 زن برای اخاذی
خواهر و برادر جوان تلگرام بیش از 25 هزار زن و دختر را هک کردند. متهمان از قربانیان خود در استان های مختلف اخاذی می کردند.

هک تلگرام 25000 زن برای اخاذی

خواهر و برادر جوان تلگرام بیش از 25 هزار زن و دختر را هک کردند. متهمان از قربانیان خود در استان های مختلف اخاذی می کردند.
هک تلگرام 25000 زن برای اخاذی

ترانه