لزوم تقویت نگاه اقتصادی در سفارتخانه ها

لزوم تقویت نگاه اقتصادی در سفارتخانه ها
صدای صنعت -رئیس اتاق بازگانی اتاق ایران اینکه نگاه اقتصادی در پرسنل سفارتخانه های باید افزایش یابد گفت: از آنجا که هدف گذاری در اقتصاد مقاومتی درون زای برون نگر است،اهمیت دارد که سفارت خانه ها برای تقویت صادرات و بازار گشایی،برنامه ریزی مناسب داشته باشند.
محسن جلال پور رئیس اتاق بازگانی اتاق ایران در صفحه تلگرام خود درباره انتظارات بخش خصوصی از سفارت خانه ها نوشت:
با توجه به سال اقتصاد مقاومتی و از آنجا که هدف گذاری این سیاست، درون زای برون نگر است،اهمیت دارد که سفارت خانه ها برای تقویت صادرات …

لزوم تقویت نگاه اقتصادی در سفارتخانه ها

صدای صنعت -رئیس اتاق بازگانی اتاق ایران اینکه نگاه اقتصادی در پرسنل سفارتخانه های باید افزایش یابد گفت: از آنجا که هدف گذاری در اقتصاد مقاومتی درون زای برون نگر است،اهمیت دارد که سفارت خانه ها برای تقویت صادرات و بازار گشایی،برنامه ریزی مناسب داشته باشند.
محسن جلال پور رئیس اتاق بازگانی اتاق ایران در صفحه تلگرام خود درباره انتظارات بخش خصوصی از سفارت خانه ها نوشت:
با توجه به سال اقتصاد مقاومتی و از آنجا که هدف گذاری این سیاست، درون زای برون نگر است،اهمیت دارد که سفارت خانه ها برای تقویت صادرات …
لزوم تقویت نگاه اقتصادی در سفارتخانه ها

بک لینک رنک 4

استخدام