از چشم شما ۷- حق تقدم با کدام تابلو است؟

از چشم شما ۷- حق تقدم با کدام تابلو است؟
هفت برکه (گریشنا) با زیادتر شدن تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر نقاطی که در محل دید هستند مورد توجه انواع تابلوها قرار گرفته است.
عکس ارسالی این خواننده در مورد محوطه جلو بیمارستان گراش است که یک تابلوی تبلیغاتی روی یک تابلوی اطلاعات جاده ای قرار گرفته است و آن را پوشانده است. به نظر شما حق تقدم با کدام تابلوست؟
شما هم می توانید مطالب و عکس های خود را به @gerash در تلگرام یا واتساپ ۹۱۷۱۸۳۴۶۴۸ ارسال کنید.

از چشم شما ۷- حق تقدم با کدام تابلو است؟

هفت برکه (گریشنا) با زیادتر شدن تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر نقاطی که در محل دید هستند مورد توجه انواع تابلوها قرار گرفته است.
عکس ارسالی این خواننده در مورد محوطه جلو بیمارستان گراش است که یک تابلوی تبلیغاتی روی یک تابلوی اطلاعات جاده ای قرار گرفته است و آن را پوشانده است. به نظر شما حق تقدم با کدام تابلوست؟
شما هم می توانید مطالب و عکس های خود را به @gerash در تلگرام یا واتساپ ۹۱۷۱۸۳۴۶۴۸ ارسال کنید.
از چشم شما ۷- حق تقدم با کدام تابلو است؟

خبرگذاری اصفحان

سپهر نیوز