تقاضای تلگرام، ورود به ایران

تقاضای تلگرام، ورود به ایران
شهروند| هنوز مدت زمان زیادی از انتشار خبر هک تلگرام و لورفتن اطلاعات 15 میلیون ایرانی نمی گذرد اما با این همه به نظر می رسد این موضوع همچنان ادامه دارد و هر روز بخش های تازه ای از این موضوع پدیدار می شود. البته بخش های زیادی از این موضوع مانند انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران مدت هاست که مطرح شده است. موضوع انتقال سرورهای پیام رسان ها سال گذشته مطرح شد. زمانی که برای حدود یک روز پیام رسان تلگرام قطع بود و سپس از اعلام شد که پیام رسان تلگرام باید برای حذف کانال های غیراخلاقی اقدام کند و همزمان …

تقاضای تلگرام، ورود به ایران

شهروند| هنوز مدت زمان زیادی از انتشار خبر هک تلگرام و لورفتن اطلاعات 15 میلیون ایرانی نمی گذرد اما با این همه به نظر می رسد این موضوع همچنان ادامه دارد و هر روز بخش های تازه ای از این موضوع پدیدار می شود. البته بخش های زیادی از این موضوع مانند انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران مدت هاست که مطرح شده است. موضوع انتقال سرورهای پیام رسان ها سال گذشته مطرح شد. زمانی که برای حدود یک روز پیام رسان تلگرام قطع بود و سپس از اعلام شد که پیام رسان تلگرام باید برای حذف کانال های غیراخلاقی اقدام کند و همزمان …
تقاضای تلگرام، ورود به ایران

افق