تعداد کاربران فعال تلگرام از مرز ۱۰۰ میلیون نفر عبور کرد

تعداد کاربران فعال اپلیکیشن پیام رسان تلگرام از مرز یکصد میلیون نفر در ماه گذشت؛ این خبری است که امروز کمپانی سازنده به صورت رسمی اعلام کرد.

اتومبیل

اندروید