بین مردم عادی و سران فتنه تفاوت وجود دارد / گروهای انحرافی تلگرام از کجا خط می گیرند؟

بین مردم عادی و سران فتنه تفاوت وجود دارد / گروهای انحرافی تلگرام از کجا خط می گیرند؟
طی روزهای گذشته خبری در رسانه مردمی و انقلابی بجستان نیوز مبنی بر هشدار نسبت به فعالیت یک خانه تیمی مجازی بر ضد آرمانها و ارزش های انقلاب منتشر شد که در باب آن لازم دیده می شود تا به نکته ای برخواسته از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با دانشجویان اشاره شود.

بین مردم عادی و سران فتنه تفاوت وجود دارد / گروهای انحرافی تلگرام از کجا خط می گیرند؟

طی روزهای گذشته خبری در رسانه مردمی و انقلابی بجستان نیوز مبنی بر هشدار نسبت به فعالیت یک خانه تیمی مجازی بر ضد آرمانها و ارزش های انقلاب منتشر شد که در باب آن لازم دیده می شود تا به نکته ای برخواسته از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با دانشجویان اشاره شود.
بین مردم عادی و سران فتنه تفاوت وجود دارد / گروهای انحرافی تلگرام از کجا خط می گیرند؟

موزیک جوان