کانال غیراخلاقی در تلگرام عامل قتل «ستایش» بود / روزانه بیش از 20 شکایت همسران از یکدیگر را داریم

کانال غیراخلاقی در تلگرام عامل قتل «ستایش» بود / روزانه بیش از 20 شکایت همسران از یکدیگر را داریم
جانشین دادسرای خانواده گفت: قاتل ستایش عضو یکی از کانالهای غیراخلاقی در تلگرام بوده و روز فاجعه، چند فیلم را در همان کانال تماشا و به واسطه فشارهای روحی و نیازهای جنسی، چنان تصمیمی می گیرد.

کانال غیراخلاقی در تلگرام عامل قتل «ستایش» بود / روزانه بیش از 20 شکایت همسران از یکدیگر را داریم

جانشین دادسرای خانواده گفت: قاتل ستایش عضو یکی از کانالهای غیراخلاقی در تلگرام بوده و روز فاجعه، چند فیلم را در همان کانال تماشا و به واسطه فشارهای روحی و نیازهای جنسی، چنان تصمیمی می گیرد.
کانال غیراخلاقی در تلگرام عامل قتل «ستایش» بود / روزانه بیش از 20 شکایت همسران از یکدیگر را داریم

فروش بک لینک

موزیک سرا