بیش از ۴۰ درصد جرائم فضای مجازی مربوط به تلگرام است

بیش از ۴۰ درصد جرائم فضای مجازی مربوط به تلگرام است
رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد جرائم فضای مجازی مربوط به تلگرام است، گفت: این پرونده ها در حوزه های هتک حیثیت و مسائل اخلاقی و خانوادگی در کشور بوده است.

بیش از ۴۰ درصد جرائم فضای مجازی مربوط به تلگرام است

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد جرائم فضای مجازی مربوط به تلگرام است، گفت: این پرونده ها در حوزه های هتک حیثیت و مسائل اخلاقی و خانوادگی در کشور بوده است.
بیش از ۴۰ درصد جرائم فضای مجازی مربوط به تلگرام است

پرس نیوز