بیشترین جرایم اینترنتی کشور در شبکه تلگرام اتفاق می افتد

رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین جرایم اینترنتی کشور در شبکه تلگرام اتفاق می افتد، گفت: رایزنی هایی در حال انجام است تا سرور این شبکه را به کشور منتقل کنیم.

روزنامه قانون

استخدام ایران