شوک تلگرام به برخی کانال های پربیننده ایرانی

شوک تلگرام به برخی کانال های پربیننده ایرانی
خبرنامه دانشجویان ایران: سیاست جدید مدیران تلگرام، برخی کانال های پربیننده ایرانی را دچار شوک کرده است.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از میزان، تیم پشتیبانی پیام رسان تلگرام کاربران فیک و همچنین کاربرانی که اکانت پیام رسان تلگرام خود را به هر نحو حذف کرده اند از لیست کاربران کانال ها خارج می کند.
این کار از 15 تیر امسال آغاز شد و تا پایان روز 9 مرداد ماه ادامه داشت.
بر این اساس کانال تلگرامی مانند “بدندید” که تا همین دو ماه پیش بیشتر از یک میلیون عضو (ممبر) داشت، امروز …

شوک تلگرام به برخی کانال های پربیننده ایرانی

خبرنامه دانشجویان ایران: سیاست جدید مدیران تلگرام، برخی کانال های پربیننده ایرانی را دچار شوک کرده است.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از میزان، تیم پشتیبانی پیام رسان تلگرام کاربران فیک و همچنین کاربرانی که اکانت پیام رسان تلگرام خود را به هر نحو حذف کرده اند از لیست کاربران کانال ها خارج می کند.
این کار از 15 تیر امسال آغاز شد و تا پایان روز 9 مرداد ماه ادامه داشت.
بر این اساس کانال تلگرامی مانند “بدندید” که تا همین دو ماه پیش بیشتر از یک میلیون عضو (ممبر) داشت، امروز …
شوک تلگرام به برخی کانال های پربیننده ایرانی

خبر دانشجویی

شوک تلگرام به برخی کانال های پربیننده ایرانی!

شوک تلگرام به برخی کانال های پربیننده ایرانی!
سیاست جدید مدیران تلگرام برخی کانال های پربیننده ایرانی را دچار شوک کرده است.
به گزارش “توریسم آنلاین” تیم پشتیبانی پیام رسان تلگرام کاربران فیک و همچنین کاربرانی که اکانت پیام رسان تلگرام خود را به هر نحو حذف کرده اند از لیست کاربران کانال ها خارج می کند.
این کار از 15 تیر امسال آغاز شد و اروز جمعه 9 مرداد ماه نیز ادامه یافت.
بر این اساس کانال تلگرامی مانند “بدندید” که تا همین دو ماه پیش بیشتر از یک میلیون ممبرداشت امروز تعداد کاربرانش یه حدود 600 هزار نفر رسیده است.
همچنین گفته می شود کانال …

شوک تلگرام به برخی کانال های پربیننده ایرانی!

سیاست جدید مدیران تلگرام برخی کانال های پربیننده ایرانی را دچار شوک کرده است.
به گزارش “توریسم آنلاین” تیم پشتیبانی پیام رسان تلگرام کاربران فیک و همچنین کاربرانی که اکانت پیام رسان تلگرام خود را به هر نحو حذف کرده اند از لیست کاربران کانال ها خارج می کند.
این کار از 15 تیر امسال آغاز شد و اروز جمعه 9 مرداد ماه نیز ادامه یافت.
بر این اساس کانال تلگرامی مانند “بدندید” که تا همین دو ماه پیش بیشتر از یک میلیون ممبرداشت امروز تعداد کاربرانش یه حدود 600 هزار نفر رسیده است.
همچنین گفته می شود کانال …
شوک تلگرام به برخی کانال های پربیننده ایرانی!

دانلود نرم افزار جدید