مصیبتی جدید به اسم طبابت تلگرامی!

مصیبتی جدید به اسم طبابت تلگرامی!
پیش تر از این هم کم نبودند پزشکانی که به جای حضور در بیمارستان با تلفن از حال بیمارشان خبردار می شدند و نتایج آزمایش ها و نوار قلب بیمار را با فکس برایشان ارسال می کردند. حالا با پیشرفت تکنولوژی بدیهی است که این پزشکان به جای فکس و تلفن از تلگرام، وایبر، واتس اپ استفاده می کنند.

مصیبتی جدید به اسم طبابت تلگرامی!

پیش تر از این هم کم نبودند پزشکانی که به جای حضور در بیمارستان با تلفن از حال بیمارشان خبردار می شدند و نتایج آزمایش ها و نوار قلب بیمار را با فکس برایشان ارسال می کردند. حالا با پیشرفت تکنولوژی بدیهی است که این پزشکان به جای فکس و تلفن از تلگرام، وایبر، واتس اپ استفاده می کنند.
مصیبتی جدید به اسم طبابت تلگرامی!

wolrd press news