اطلاع رسانی به آزادگان سراسر کشور

اطلاع رسانی به آزادگان سراسر کشور
به اطلاع آزادگان سراسر کشور می رساند چنانچه تمایل دارید در گروه 5 هزار نفره بنده اد شوید لطفا فقط از طریق تلگرام به شماره 09350693120 نام و نام خانوادگی و نام شهرتان را برایم ارسال نموده تا شما را در گروه اینجانب اد نمایم

اطلاع رسانی به آزادگان سراسر کشور

به اطلاع آزادگان سراسر کشور می رساند چنانچه تمایل دارید در گروه 5 هزار نفره بنده اد شوید لطفا فقط از طریق تلگرام به شماره 09350693120 نام و نام خانوادگی و نام شهرتان را برایم ارسال نموده تا شما را در گروه اینجانب اد نمایم
اطلاع رسانی به آزادگان سراسر کشور

خرم خبر