برخورد قانونی با برخی فعالان بازار رایانه تهران به خاطر تحریم فروشندگان شهرستان ها

برخورد قانونی با برخی فعالان بازار رایانه تهران به خاطر تحریم فروشندگان شهرستان ها
بر اساس خبرهای منتشر شده، ظاهراً برخی فعالان بازار کامپیوتر تهران طی اقدامی جمعی با هدف در تنگنا قرار دادن واحد های صنفی شهرستان ها، از فروش به این واحد ها امتناع ورزیده اند. به گفته ی اتحادیه ی صنف فناوران رایانه تهران، این گروه از فعالان بازار رایانه هماهنگی های لازم برای این کار را از طریق تلگرام و کانالی که به این منظور ایجاده کرده اند انجام داده اند.
اتحادیه ی صنف فناوران رایانه ی تهران بلافاصله با مطلع شدن از این موضوع وارد ماجرا شده و بیانیه ی کوتاه زیر را خطاب به کلیه ی اعضایش منتشر کرده …

برخورد قانونی با برخی فعالان بازار رایانه تهران به خاطر تحریم فروشندگان شهرستان ها

بر اساس خبرهای منتشر شده، ظاهراً برخی فعالان بازار کامپیوتر تهران طی اقدامی جمعی با هدف در تنگنا قرار دادن واحد های صنفی شهرستان ها، از فروش به این واحد ها امتناع ورزیده اند. به گفته ی اتحادیه ی صنف فناوران رایانه تهران، این گروه از فعالان بازار رایانه هماهنگی های لازم برای این کار را از طریق تلگرام و کانالی که به این منظور ایجاده کرده اند انجام داده اند.
اتحادیه ی صنف فناوران رایانه ی تهران بلافاصله با مطلع شدن از این موضوع وارد ماجرا شده و بیانیه ی کوتاه زیر را خطاب به کلیه ی اعضایش منتشر کرده …
برخورد قانونی با برخی فعالان بازار رایانه تهران به خاطر تحریم فروشندگان شهرستان ها

خبرگزاری اصفحان