سنگینی بار آمارها روی دوش مردمانی که دیده نمی شوند

سنگینی بار آمارها روی دوش مردمانی که دیده نمی شوند
لینک را در تلگرام می فرستم و در جواب آن استیکر خندان نیش تا بناگوش بازشده زردرنگ را برایم می فرستد که نشان دهد ناراحت نیست و اعصاب خرد و داغانش آرام شده. می نویسم: «همزمانی خبر و اتفاق» و استیکر خندانی که زبانش را بیرون آورده را هم ضمیمه می کنم تا با شوخی و خنده، زهر واقعیت را بگیرم. زهرش گرفته می شود؟! احتمالا نه. برای کسی که آن طرف خط است، خبری که فرستاده ام یک واقعیت تجربه شده در ظهر داغ خرداد ماه است و برای من خبری که می گوید: «70 درصد سرقت های خودرو از آن پراید است.»
خبر کوچک و ساده و نه چندان …

سنگینی بار آمارها روی دوش مردمانی که دیده نمی شوند

لینک را در تلگرام می فرستم و در جواب آن استیکر خندان نیش تا بناگوش بازشده زردرنگ را برایم می فرستد که نشان دهد ناراحت نیست و اعصاب خرد و داغانش آرام شده. می نویسم: «همزمانی خبر و اتفاق» و استیکر خندانی که زبانش را بیرون آورده را هم ضمیمه می کنم تا با شوخی و خنده، زهر واقعیت را بگیرم. زهرش گرفته می شود؟! احتمالا نه. برای کسی که آن طرف خط است، خبری که فرستاده ام یک واقعیت تجربه شده در ظهر داغ خرداد ماه است و برای من خبری که می گوید: «70 درصد سرقت های خودرو از آن پراید است.»
خبر کوچک و ساده و نه چندان …
سنگینی بار آمارها روی دوش مردمانی که دیده نمی شوند

فیلم سریال آهنگ