تلگرام این بار دامان وزیر بهداشت را گرفت

تلگرام این بار دامان وزیر بهداشت را گرفت
قم فردا: وزارت بهداشت پست یکی از کانال های تلگرامی مبنی بر تقاضای وزیر بهداشت از مردم برای پیوستن به یکی از کانال ها با موضوع پزشکی و سلامت را تکذیب کرد.

تلگرام این بار دامان وزیر بهداشت را گرفت

قم فردا: وزارت بهداشت پست یکی از کانال های تلگرامی مبنی بر تقاضای وزیر بهداشت از مردم برای پیوستن به یکی از کانال ها با موضوع پزشکی و سلامت را تکذیب کرد.
تلگرام این بار دامان وزیر بهداشت را گرفت

خرید بک لینک

اسکای نیوز