باج گیری سیاه هکر «تلگرام» از دختر

باج گیری سیاه هکر «تلگرام» از دختر
ساعت24_پلیس پس از یکسری تحقیقات فنی پسرناشناس را که جوانی 21 ساله و اهل مشهد است شناسایی و دستگیر کرد.

باج گیری سیاه هکر «تلگرام» از دختر

ساعت24_پلیس پس از یکسری تحقیقات فنی پسرناشناس را که جوانی 21 ساله و اهل مشهد است شناسایی و دستگیر کرد.
باج گیری سیاه هکر «تلگرام» از دختر

فروش بک لینک

بازی