از سرگیری فعالتی فروشندگان مشخصات مشترکان ایرانسل

از سرگیری فعالتی فروشندگان مشخصات مشترکان ایرانسل
تنها یک روز پس از مسدود سازی ربات تلگرامی ارائه مشخصات مشترکان ایرانسل، جست وجویی ساده در تلگرام از فعال شدن دوباره سوء استفاده کنندگان خبر می دهد.

از سرگیری فعالتی فروشندگان مشخصات مشترکان ایرانسل

تنها یک روز پس از مسدود سازی ربات تلگرامی ارائه مشخصات مشترکان ایرانسل، جست وجویی ساده در تلگرام از فعال شدن دوباره سوء استفاده کنندگان خبر می دهد.
از سرگیری فعالتی فروشندگان مشخصات مشترکان ایرانسل

عکس های داغ جدید