کمپین های ایجاد شده در فضای مجازی چقدر تاثیرگذارند؟ کمپین ها به مثابه تیغ دو لبه عمل می کنند

کمپین های ایجاد شده در فضای مجازی چقدر تاثیرگذارند؟ کمپین ها به مثابه تیغ دو لبه عمل می کنند
از آنجا که شبکه تلگرام ٢٠ میلیون کاربر ایرانی دارد می توان گفت کشورمان رتبه نخست استفاده از شبکه مجازی تلگرام را در دنیا دارد. بنابر نظر بسیاری از کارشناسان مربوطه، این حجم کاربر در صورت مدیریت درست و هوشمندانه می تواند ظرفیت بسیار خوب و مثبتی برای رشد و توسعه فرهنگی و سیاسی ایران باشد که یکی از فرصت های فضای مجازی تشکیل گروه های عمومی تحت عنوان کمپین است .
چرا کمپین ها شکل می گیرند؟
دکتر فرید براتی سده روان شناس و تحلیلگر مسایل اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار سیناپرس گفت: افراد در کمپین های مجاز …

کمپین های ایجاد شده در فضای مجازی چقدر تاثیرگذارند؟ کمپین ها به مثابه تیغ دو لبه عمل می کنند

از آنجا که شبکه تلگرام ٢٠ میلیون کاربر ایرانی دارد می توان گفت کشورمان رتبه نخست استفاده از شبکه مجازی تلگرام را در دنیا دارد. بنابر نظر بسیاری از کارشناسان مربوطه، این حجم کاربر در صورت مدیریت درست و هوشمندانه می تواند ظرفیت بسیار خوب و مثبتی برای رشد و توسعه فرهنگی و سیاسی ایران باشد که یکی از فرصت های فضای مجازی تشکیل گروه های عمومی تحت عنوان کمپین است .
چرا کمپین ها شکل می گیرند؟
دکتر فرید براتی سده روان شناس و تحلیلگر مسایل اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار سیناپرس گفت: افراد در کمپین های مجاز …
کمپین های ایجاد شده در فضای مجازی چقدر تاثیرگذارند؟ کمپین ها به مثابه تیغ دو لبه عمل می کنند

wolrd press news