اولین مسابقه عکاسی کانال تلگرام برگزار می شود

اولین مسابقه عکاسی کانال تلگرام برگزار می شود
ستاد گردشگری شهرداری تهران برای اولین بارمسابقه عکاسی برای اعضای کانال تهرانگردی و تمامی شهروندان برگزار می کند.

اولین مسابقه عکاسی کانال تلگرام برگزار می شود

ستاد گردشگری شهرداری تهران برای اولین بارمسابقه عکاسی برای اعضای کانال تهرانگردی و تمامی شهروندان برگزار می کند.
اولین مسابقه عکاسی کانال تلگرام برگزار می شود

خبر جدید