افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل بر روی تلگرام

افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل بر روی تلگرام
با ارسال شماره ایرانسل به این ربات که توسط هکر طراحی شده ، اطلاعات خصوصی صاحب شماره از قبیل نام، نام خانوادگی، کد ملی، شهر محل سکونت، آدرس منزل و کد پستی وی برای کاربر ارسال می شود.

افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل بر روی تلگرام

با ارسال شماره ایرانسل به این ربات که توسط هکر طراحی شده ، اطلاعات خصوصی صاحب شماره از قبیل نام، نام خانوادگی، کد ملی، شهر محل سکونت، آدرس منزل و کد پستی وی برای کاربر ارسال می شود.
افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل بر روی تلگرام

ترانه