توکلی خواستار اعلام مقدار و ضوابط پرداخت به مدیران بانک مرکزی شد

توکلی خواستار اعلام مقدار و ضوابط پرداخت به مدیران بانک مرکزی شد
به گزارش صدای ایران، احمد توکلی در مطلبی با عنوان « مقدار و ضوابط پرداخت به مدیران بانک مرکزی را اعلام کنید » که در کانال تلگرام خود منتشر کرده، آورده است:
«آقای دکتر سیف در مصاحبه دیروز خود در حاشیه جلسه مدیران بانک مرکزی با وزیر کشور درباره افشای پرداختی به مدیران بانک ها خبر داد که در بهمن 1394، شورای پول و اعتبار مصوبه ای داشته است که بر اساس آن حداقل اطلاعاتی که بانک ها موظف به علنی کردن آن ها هستند، شمرده شده است” یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها اختصاص دارد …

توکلی خواستار اعلام مقدار و ضوابط پرداخت به مدیران بانک مرکزی شد

به گزارش صدای ایران، احمد توکلی در مطلبی با عنوان « مقدار و ضوابط پرداخت به مدیران بانک مرکزی را اعلام کنید » که در کانال تلگرام خود منتشر کرده، آورده است:
«آقای دکتر سیف در مصاحبه دیروز خود در حاشیه جلسه مدیران بانک مرکزی با وزیر کشور درباره افشای پرداختی به مدیران بانک ها خبر داد که در بهمن 1394، شورای پول و اعتبار مصوبه ای داشته است که بر اساس آن حداقل اطلاعاتی که بانک ها موظف به علنی کردن آن ها هستند، شمرده شده است” یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها اختصاص دارد …
توکلی خواستار اعلام مقدار و ضوابط پرداخت به مدیران بانک مرکزی شد

مدلینگ