انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور

انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور
ساعهت24-بررسی های جهانی از استفاده کاربران فضای مجازی از شبکه اجتماعی تلگرام نشان می دهد که بالغ بر ۸۰.۵ درصد کاربران این شبکه را ایرانی ها تشکیل می دهند. به نحوی که کاربران ایرانی از طریق وب ۴۴.۳ درصد و از طریق موبایل ۸۰.۵ درصد کاربران این اپلیکیشن پیام رسان هستند.

انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور

ساعهت24-بررسی های جهانی از استفاده کاربران فضای مجازی از شبکه اجتماعی تلگرام نشان می دهد که بالغ بر ۸۰.۵ درصد کاربران این شبکه را ایرانی ها تشکیل می دهند. به نحوی که کاربران ایرانی از طریق وب ۴۴.۳ درصد و از طریق موبایل ۸۰.۵ درصد کاربران این اپلیکیشن پیام رسان هستند.
انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور

wolrd press news

انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل

انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل
براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.

انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل

براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.
انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل

خرم خبر