اصلاح طلبان در آزمون دیدار با بهائیان هم سرشکسته شدند

اصلاح طلبان در آزمون دیدار با بهائیان هم سرشکسته شدند
از بزرگان جریان منحرف اصلاحات تا پیاده نظام آنها در تلگرام و اینستاگرام، جدا از عده قلیل افرادی که حاضر به محکومیت مستقیم این دیدار شدند، هیچ کس حاضر به محکومیت نشست و برخاست با یک مشت افراد نجس نبوده است.

اصلاح طلبان در آزمون دیدار با بهائیان هم سرشکسته شدند

از بزرگان جریان منحرف اصلاحات تا پیاده نظام آنها در تلگرام و اینستاگرام، جدا از عده قلیل افرادی که حاضر به محکومیت مستقیم این دیدار شدند، هیچ کس حاضر به محکومیت نشست و برخاست با یک مشت افراد نجس نبوده است.
اصلاح طلبان در آزمون دیدار با بهائیان هم سرشکسته شدند

گوشی موبایل