اشتباهِ راهبردی طرفداران روحانی در کوچ به رسانه یِ غیرِ رسمیِ تلگرام

اشتباهِ راهبردی طرفداران روحانی در کوچ به رسانه یِ غیرِ رسمیِ تلگرام
✔️تجربه موفقیت آمیزِ استفاده از تلگرام در پیروزی لیست امید، باعث ایجاد اشتباهِ محاسباتی در طرفداران دولت روحانی شده است، به گونه ای که طی چند مدت گذشته در گسترشِ فعالیت های آنان در تلگرام نمود یافته است.

اشتباهِ راهبردی طرفداران روحانی در کوچ به رسانه یِ غیرِ رسمیِ تلگرام

✔️تجربه موفقیت آمیزِ استفاده از تلگرام در پیروزی لیست امید، باعث ایجاد اشتباهِ محاسباتی در طرفداران دولت روحانی شده است، به گونه ای که طی چند مدت گذشته در گسترشِ فعالیت های آنان در تلگرام نمود یافته است.
اشتباهِ راهبردی طرفداران روحانی در کوچ به رسانه یِ غیرِ رسمیِ تلگرام

ورزش و زندگی

اشتباهِ راهبردی طرفداران روحانی در کوچ به رسانه ی غیرِرسمی تلگرام

اشتباهِ راهبردی طرفداران روحانی در کوچ به رسانه ی غیرِرسمی تلگرام
سیدیوسف مرادی
تجربه موفقیت آمیزِ استفاده از تلگرام در پیروزی لیست امید، باعث ایجاد اشتباهِ محاسباتی در طرفداران دولت روحانی شده است، به گونه ای که طی چند مدت گذشته در گسترشِ فعالیت های آنان در تلگرام نمود یافته است.
این اشتباه محاسباتی ریشه در درک و تعریف اشتباهِ طرفدارانِ دولت از رسانه های غیر رسمی چون تلگرام دارد.
طرفداران دولت به این مساله توجه نکرده اند که تاثیر رسانه های غیر رسمی بر افکار عمومی (در سطحِ بازی های سیاسی) وقتی کاربرد مناسب و اثربخش دارد که استفاده کننده در موقعیت اپوزیسیون باشد و به …

اشتباهِ راهبردی طرفداران روحانی در کوچ به رسانه ی غیرِرسمی تلگرام

سیدیوسف مرادی
تجربه موفقیت آمیزِ استفاده از تلگرام در پیروزی لیست امید، باعث ایجاد اشتباهِ محاسباتی در طرفداران دولت روحانی شده است، به گونه ای که طی چند مدت گذشته در گسترشِ فعالیت های آنان در تلگرام نمود یافته است.
این اشتباه محاسباتی ریشه در درک و تعریف اشتباهِ طرفدارانِ دولت از رسانه های غیر رسمی چون تلگرام دارد.
طرفداران دولت به این مساله توجه نکرده اند که تاثیر رسانه های غیر رسمی بر افکار عمومی (در سطحِ بازی های سیاسی) وقتی کاربرد مناسب و اثربخش دارد که استفاده کننده در موقعیت اپوزیسیون باشد و به …
اشتباهِ راهبردی طرفداران روحانی در کوچ به رسانه ی غیرِرسمی تلگرام

خبرگزاری ایران