با پشتیبانی از روحانی و سراج در برخورد با مدیران خائن، مدیران خدوم را دلگرم کنیم

با پشتیبانی از روحانی و سراج در برخورد با مدیران خائن، مدیران خدوم را دلگرم کنیم
به گزارش ایرنا ، احمد توکلی جمعه شب در صفحه شخصی خود در تلگرام افزود: وظیفه همه است که از دولت تقدیر کنند. رئیس بازرسی کل در موضعگیری بسیار شفافی علیه یک پیوند قدرت و ثروت، این امید را آفرید که ازاین به بعد از بازرسی کل خدمات بیشتری دیده خواهد شد. باید از آقای سراج هم تشکر کرد.
وی در ادامه گفت: فردا، شنبه 95/4/12، هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست دکتر روحانی برای رسیدگی به وضع رئیس و اعضای هیات عامل صندوق تشکیل جلسه می دهد. هیات نظارت به ریاست آقای سراج هم بدون حق رای در جلسه حاضر می شوند. به گفته …

با پشتیبانی از روحانی و سراج در برخورد با مدیران خائن، مدیران خدوم را دلگرم کنیم

به گزارش ایرنا ، احمد توکلی جمعه شب در صفحه شخصی خود در تلگرام افزود: وظیفه همه است که از دولت تقدیر کنند. رئیس بازرسی کل در موضعگیری بسیار شفافی علیه یک پیوند قدرت و ثروت، این امید را آفرید که ازاین به بعد از بازرسی کل خدمات بیشتری دیده خواهد شد. باید از آقای سراج هم تشکر کرد.
وی در ادامه گفت: فردا، شنبه 95/4/12، هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست دکتر روحانی برای رسیدگی به وضع رئیس و اعضای هیات عامل صندوق تشکیل جلسه می دهد. هیات نظارت به ریاست آقای سراج هم بدون حق رای در جلسه حاضر می شوند. به گفته …
با پشتیبانی از روحانی و سراج در برخورد با مدیران خائن، مدیران خدوم را دلگرم کنیم

باران دانلود