از واردات برنج تا واردات طلاق!

از واردات برنج تا واردات طلاق!
یادداشت دریافتی*- ایمان رنجکش؛ ((حکایت است روزگاری زوجی از دیار طبرستان پس از مدتی زندگی مشترک در کنار هم دریافتند که به هیچ وجه من الوجوه توان سازش و زندگی در کنار یکدیگر را ندارند و در سریع ترین زمان ممکن باید مُهر باطلی بر این وصلت ننگین بزنند. حال دلایل گاه تامل برانگیز زوجین برای طلاق از “عضویت همسرم در تلگرام گرفته تا بی کلاسی شغل شوهر !” بماند، بحث زمانی عجیب تر به نظر می رسد که این زوج یا امثال این زوج ها در کوچه و خیابان های آن دیار، در به در بدنبال یک دفتر طلاق برای پایان دادن به زندگی مشتر …

از واردات برنج تا واردات طلاق!

یادداشت دریافتی*- ایمان رنجکش؛ ((حکایت است روزگاری زوجی از دیار طبرستان پس از مدتی زندگی مشترک در کنار هم دریافتند که به هیچ وجه من الوجوه توان سازش و زندگی در کنار یکدیگر را ندارند و در سریع ترین زمان ممکن باید مُهر باطلی بر این وصلت ننگین بزنند. حال دلایل گاه تامل برانگیز زوجین برای طلاق از “عضویت همسرم در تلگرام گرفته تا بی کلاسی شغل شوهر !” بماند، بحث زمانی عجیب تر به نظر می رسد که این زوج یا امثال این زوج ها در کوچه و خیابان های آن دیار، در به در بدنبال یک دفتر طلاق برای پایان دادن به زندگی مشتر …
از واردات برنج تا واردات طلاق!

اسکای نیوز