6درجه جدایی از پسرک افغان تا اهدای خون

اسما روانخواه پژوهشگر ا جتماعی
نظریه 6درجه جدایی از آن دسته نظریه هایی است که در علم تحلیل شبکه اجتماعی حسابی انسان را غافلگیر می کند! (و البته منظور از شبکه های اجتماعی تنها شبکه ارتباط های مجازی مانند فیس بوک، تلگرام و اینستاگرام نیست، بلکه دیدن تمامی روابط اجتماعی حضوری و غیرحضوری به شکل شبکه ای از روابط را شامل می شود) اما منظور از این نظریه چیست؟ نخستین بار حدود 80 سال پیش، یک نویسنده مجارستانی (کارینتی) نظریه 6درجه جدایی را مطرح کرد که مورد توجه چندانی قرار نگرفت. بعدها که ریاضیدانان و جامعه …

world press news

قرآن