ایجاد اختلافات زناشویی با شبکه های اجتماعی/ نرم افزارهای دیگری توسط دولت جایگزین تلگرام شود

ایجاد اختلافات زناشویی با شبکه های اجتماعی/ نرم افزارهای دیگری توسط دولت جایگزین تلگرام شود
امام جمعه اهل سنت شهرستان هامون عنوان کرد: نرم افزارهای دیگری توسط دولت جایگزین تلگرام شود تا مردم احساس امنیت کنند.

ایجاد اختلافات زناشویی با شبکه های اجتماعی/ نرم افزارهای دیگری توسط دولت جایگزین تلگرام شود

امام جمعه اهل سنت شهرستان هامون عنوان کرد: نرم افزارهای دیگری توسط دولت جایگزین تلگرام شود تا مردم احساس امنیت کنند.
ایجاد اختلافات زناشویی با شبکه های اجتماعی/ نرم افزارهای دیگری توسط دولت جایگزین تلگرام شود

wolrd press news