احمدی نژاد یا گالیور

احمدی نژاد یا گالیور
| امیرحسین ذاکری |
روزنامه نگار
*در صفحات شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام و …تصویری از احمدی نژاد ارائه شده که با هیکلی بزرگ از پشت کوه دارد می آید. هر چند می دانیم احمدی نژاد از پشت کوه نیامده از شهرداری و استانداری آمده بود! اما با دیدن این هیبت بزرگ شاید طراحان این صفحه تبلیغاتی می خواهند که آدم یاد گالیور افتد که وارد شهر شد. اتفاقا یکی از کاربران به طنز تیتر زده بود با این حساب تبلیغات انتخاباتی گالیور کلید خورد. هرچند دوست دیگری نوشته بود واقعا کلید روحانی کار را به جایی می رساند که …

احمدی نژاد یا گالیور

| امیرحسین ذاکری |
روزنامه نگار
*در صفحات شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام و …تصویری از احمدی نژاد ارائه شده که با هیکلی بزرگ از پشت کوه دارد می آید. هر چند می دانیم احمدی نژاد از پشت کوه نیامده از شهرداری و استانداری آمده بود! اما با دیدن این هیبت بزرگ شاید طراحان این صفحه تبلیغاتی می خواهند که آدم یاد گالیور افتد که وارد شهر شد. اتفاقا یکی از کاربران به طنز تیتر زده بود با این حساب تبلیغات انتخاباتی گالیور کلید خورد. هرچند دوست دیگری نوشته بود واقعا کلید روحانی کار را به جایی می رساند که …
احمدی نژاد یا گالیور

بک لینک