18 مدیر داعشی تلگرام بازداشت شدند

18 مدیر داعشی تلگرام بازداشت شدند
یک کارشناس مسائل منطقه ای گفت: داعش برای جذب نیرو از داخل ایران روی شبکه اجتماعی تلگرام تمرکز کرده است.

18 مدیر داعشی تلگرام بازداشت شدند

یک کارشناس مسائل منطقه ای گفت: داعش برای جذب نیرو از داخل ایران روی شبکه اجتماعی تلگرام تمرکز کرده است.
18 مدیر داعشی تلگرام بازداشت شدند

مرکز فیلم