۷ توصیه به کاربران شبکه های اجتماعی

۷ توصیه به کاربران شبکه های اجتماعی
گام نیوز:طبیعتا فضایی مثل تلگرام و واتساپ و امثال آن که دیر زمانی نیست در دسترس ما ایرانیان قرار گرفته یک موقعیت استثنایی است هم برای کسانی که می خواهند در جهت روشنگری، آگاهی بخشی و تبلیغ اهداف نظام و انقلاب از آن استفاده کنند و همچنین برای آنهایی که می خواهند در جهت تخدیر مردم، ترویج بی بندوباری و ضدیت با آرمان های نظام و انقلاب قدم بردارند.

۷ توصیه به کاربران شبکه های اجتماعی

گام نیوز:طبیعتا فضایی مثل تلگرام و واتساپ و امثال آن که دیر زمانی نیست در دسترس ما ایرانیان قرار گرفته یک موقعیت استثنایی است هم برای کسانی که می خواهند در جهت روشنگری، آگاهی بخشی و تبلیغ اهداف نظام و انقلاب از آن استفاده کنند و همچنین برای آنهایی که می خواهند در جهت تخدیر مردم، ترویج بی بندوباری و ضدیت با آرمان های نظام و انقلاب قدم بردارند.
۷ توصیه به کاربران شبکه های اجتماعی

فروش بک لینک

بازی