یکی بر سر شاخ؛ بُن می بُرید

یکی بر سر شاخ؛ بُن می بُرید
به گزارش هلیل،مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان:ما امروز با حجم وسیع و ویرانگری از اخبار منفی و نگران کننده در مورد ایران و ایرانی مواجهیم. کانال های تلگرام و واتس آپ و… حتی برخی نشریات، ناخواسته به بمباران خبری مشغولند و حجم بزرگی از این اخبار، حاکی از رنج و فلاکت و بدبختی در ایران است.

در انتشار این اخبار انگیزه های متفاوتی وجود دارد؛ از جمله ضدیت برخی افراد معاند با اصل حاکمیت جمهوری اسلامی و یا دعواهای سیاسی جناح ها با یکدیگر و یا ضدیت با دولت؛ البته بسیاری از آن ها نیز بدون فکر …

یکی بر سر شاخ؛ بُن می بُرید

به گزارش هلیل،مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان:ما امروز با حجم وسیع و ویرانگری از اخبار منفی و نگران کننده در مورد ایران و ایرانی مواجهیم. کانال های تلگرام و واتس آپ و… حتی برخی نشریات، ناخواسته به بمباران خبری مشغولند و حجم بزرگی از این اخبار، حاکی از رنج و فلاکت و بدبختی در ایران است.

در انتشار این اخبار انگیزه های متفاوتی وجود دارد؛ از جمله ضدیت برخی افراد معاند با اصل حاکمیت جمهوری اسلامی و یا دعواهای سیاسی جناح ها با یکدیگر و یا ضدیت با دولت؛ البته بسیاری از آن ها نیز بدون فکر …
یکی بر سر شاخ؛ بُن می بُرید

car