یارانه صدهزارتومانی محسن رضایی /شعار یا واقعیت؟

یارانه صدهزارتومانی محسن رضایی /شعار یا واقعیت؟
کانال تلگرام محسن رضایی پس از انتشار مصاحبه وی با خبرگزاری ایسنا و مطرح شدن شعاری بودن بحث یارانه صدهزارتومانی از برخی رسانه های مختلف، اقدام به انتشار یادداشت کوتاهی در این زمینه کرد.
وی درباره یارانه صدهزارتومانی نوشت: محسن رضایی نه تنها شعاری بودن یارانه صدهزارتومانی را رد کرد، بلکه برای تحقق مفهوم هدفمندسازی یارانه ها و کمک به قشرهای کم درآمد، صد هزار تومان شدن یارانه ها را یک امر لازم دانست. مبلغ چهل وپنج هزارتومانی که به هر فرد یارانه پرداخت می شود، امروز کمتر از نصف آن در سال 89 یعنی سال شروع …

یارانه صدهزارتومانی محسن رضایی /شعار یا واقعیت؟

کانال تلگرام محسن رضایی پس از انتشار مصاحبه وی با خبرگزاری ایسنا و مطرح شدن شعاری بودن بحث یارانه صدهزارتومانی از برخی رسانه های مختلف، اقدام به انتشار یادداشت کوتاهی در این زمینه کرد.
وی درباره یارانه صدهزارتومانی نوشت: محسن رضایی نه تنها شعاری بودن یارانه صدهزارتومانی را رد کرد، بلکه برای تحقق مفهوم هدفمندسازی یارانه ها و کمک به قشرهای کم درآمد، صد هزار تومان شدن یارانه ها را یک امر لازم دانست. مبلغ چهل وپنج هزارتومانی که به هر فرد یارانه پرداخت می شود، امروز کمتر از نصف آن در سال 89 یعنی سال شروع …
یارانه صدهزارتومانی محسن رضایی /شعار یا واقعیت؟

اپدیت نود32

آهنگ جدید