یادداشتی در رثای اولادی/”مهرداد و مرگ در نقطه نامهربانی ها”

یادداشتی در رثای اولادی/”مهرداد و مرگ در نقطه نامهربانی ها”
فوتبال زیر منگنه دروغ و چندرنگی جان می دهد
باور کردن داغ یک جوان را سخت می توان باور کرد. جوانی که عمر خود را به پای یک عشق سبزه قبا ریخت تا در دم آخر نیز همان ها که در طی چند بهار و زمستان انگ نامردی و بی غیرتی را بر پیشانی پسر قائمشهر حک کرده بودند، با ربان مشکی روی صفحات اینستاگرام و تلگرام خود حاضر شوند و شادی روح آن تازه در گذشته را از خدایشان مطالبه کنند.
همان ها که آنقدر سوحان به روح مهرداد اولادی کشیدند تا قلب بی تاب وی هوای رفتن را به خود راه دهد و برای رسیدن به آسمان ابدیت لحظه شماری کند، ا …

یادداشتی در رثای اولادی/”مهرداد و مرگ در نقطه نامهربانی ها”

فوتبال زیر منگنه دروغ و چندرنگی جان می دهد
باور کردن داغ یک جوان را سخت می توان باور کرد. جوانی که عمر خود را به پای یک عشق سبزه قبا ریخت تا در دم آخر نیز همان ها که در طی چند بهار و زمستان انگ نامردی و بی غیرتی را بر پیشانی پسر قائمشهر حک کرده بودند، با ربان مشکی روی صفحات اینستاگرام و تلگرام خود حاضر شوند و شادی روح آن تازه در گذشته را از خدایشان مطالبه کنند.
همان ها که آنقدر سوحان به روح مهرداد اولادی کشیدند تا قلب بی تاب وی هوای رفتن را به خود راه دهد و برای رسیدن به آسمان ابدیت لحظه شماری کند، ا …
یادداشتی در رثای اولادی/”مهرداد و مرگ در نقطه نامهربانی ها”

بک لینک رنک 8

پرس نیوز