کاری صادقانه و در نهایت امانتداری

صادق زیباکلام
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
این دوره از انتخابات در ایران، همچون کشورهای توسعه یافته برگزار شد. از این رو به نظر می رسد آقای رحمانی فضلی و همکاران شان، بویژه آقای مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور، کار خود را صادقانه و در نهایت امانتداری و به صورت منطقی انجام دادند. در فرآیند شمارش آرا نیز همین آرامش و وقار از سوی دولتمردان دیده شد. این عملکرد اجرایی درحالی است که در زمینه فضای مجازی نیز شاهد اتفاقی بوده ایم که کمتر مشاهده شده است.
قطع نشدن تلگرام و سایر ابزارهای ارتباطی هنگام برگزاری …

فیلم سریال آهنگ

خرید غذا