چرا عده ای که با اینکه ذینفع نیستند در اقدامات اخیر بیشترین جنب و جوش را از آنان میبینیم؟

چرا عده ای که با اینکه ذینفع نیستند در اقدامات اخیر بیشترین جنب و جوش را از آنان میبینیم؟
خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران :
دوستان عزیز ضمن احترام به تجمع کنتدگان که قبول زحمت کرده در تهران حاصرشدند
باید بگوییم ما با اصل تجمع مخالفت نداریم چرا که خودمان چندین تجمع را برپا کردیم
نکته اینجاست که این حرکت در حقیقت برای اهدافی دیگر شکل گرفت و بدتر که در خیابان راهپیمایی شد .
چه اشکالی داشت در جلو ستادکل یا وزارت دفاع بیتوته میکردند ؟
که خوراک تبلیعاتی دشمنان نمی شد.
وجود دارند اشخاصی که در گروه های تلگرام فعال هستند که از بریدگان آزادگان بوده و به آغوش منافقین خلق رفته بودند و چن …

چرا عده ای که با اینکه ذینفع نیستند در اقدامات اخیر بیشترین جنب و جوش را از آنان میبینیم؟

خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران :
دوستان عزیز ضمن احترام به تجمع کنتدگان که قبول زحمت کرده در تهران حاصرشدند
باید بگوییم ما با اصل تجمع مخالفت نداریم چرا که خودمان چندین تجمع را برپا کردیم
نکته اینجاست که این حرکت در حقیقت برای اهدافی دیگر شکل گرفت و بدتر که در خیابان راهپیمایی شد .
چه اشکالی داشت در جلو ستادکل یا وزارت دفاع بیتوته میکردند ؟
که خوراک تبلیعاتی دشمنان نمی شد.
وجود دارند اشخاصی که در گروه های تلگرام فعال هستند که از بریدگان آزادگان بوده و به آغوش منافقین خلق رفته بودند و چن …
چرا عده ای که با اینکه ذینفع نیستند در اقدامات اخیر بیشترین جنب و جوش را از آنان میبینیم؟

آپدیت نود 32 ورژن 5

موسیقی