ویژگی های جدید آپدیت تلگرام

ویژگی های جدید آپدیت تلگرام
در آپدیت جدید تلگرام شاهد چه ویژگی هایی هستیم:
پیش نویس یا درفت (Draft)

تلگرام در بسیاری از ارتباطات مربوط به کسب و کار و … برای بسیاری از کاربران جایگزین ایمیل شده است. اما در یک مسنجر بسیاری از افراد برای جلب توجه کردن با یکدیگر رقابت می کنند. ممکن است گاهی برای شما هم پیش آمده باشد که در حال تایپ یک پیام مهم هستید ولی نظر شما به یک پیام دیگری جلب می شود و به طور کلی آن پیام را فراموش می کنید. تلگرام در آپدیت جدید خود خبر خوبی دارد! در این بروزرسانی دیگر خبری از این مشکل نیست.
تلگرام امروز …

ویژگی های جدید آپدیت تلگرام

در آپدیت جدید تلگرام شاهد چه ویژگی هایی هستیم:
پیش نویس یا درفت (Draft)

تلگرام در بسیاری از ارتباطات مربوط به کسب و کار و … برای بسیاری از کاربران جایگزین ایمیل شده است. اما در یک مسنجر بسیاری از افراد برای جلب توجه کردن با یکدیگر رقابت می کنند. ممکن است گاهی برای شما هم پیش آمده باشد که در حال تایپ یک پیام مهم هستید ولی نظر شما به یک پیام دیگری جلب می شود و به طور کلی آن پیام را فراموش می کنید. تلگرام در آپدیت جدید خود خبر خوبی دارد! در این بروزرسانی دیگر خبری از این مشکل نیست.
تلگرام امروز …
ویژگی های جدید آپدیت تلگرام

بازی