همه دروغ های روزنامه های زنجیره ای در سال 94

همه دروغ های روزنامه های زنجیره ای در سال 94
به گزارش « عصر دنا » به نقل ازدروغ های رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب در سال گذشته بسیار زیاد و فاحش بود و اغلب به صورت گاف توسط خوانندگان و رسانه های دیگر فاش می شد اما این روند به صورت سیستماتیک و با پروپاگاندای شدید رسانه ای در سال 94 ادامه یافت تا ذهن افکار عمومی نسبت به جریان رقیب مسموم شده و اذهان عمومی به اصلاح طلبان روی بیاورند. دروغ های رسانه های زنجیره ای در سال گذشته به مرز هشدار رسید. جالب اینجاست که این دروغ ها اغلب سر از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام درآورد و با اینکه اشتباه بودن آن فاش …

همه دروغ های روزنامه های زنجیره ای در سال 94

به گزارش « عصر دنا » به نقل ازدروغ های رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب در سال گذشته بسیار زیاد و فاحش بود و اغلب به صورت گاف توسط خوانندگان و رسانه های دیگر فاش می شد اما این روند به صورت سیستماتیک و با پروپاگاندای شدید رسانه ای در سال 94 ادامه یافت تا ذهن افکار عمومی نسبت به جریان رقیب مسموم شده و اذهان عمومی به اصلاح طلبان روی بیاورند. دروغ های رسانه های زنجیره ای در سال گذشته به مرز هشدار رسید. جالب اینجاست که این دروغ ها اغلب سر از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام درآورد و با اینکه اشتباه بودن آن فاش …
همه دروغ های روزنامه های زنجیره ای در سال 94

سپهر نیوز

اسکای نیوز