هشدار: مواظب باگ امنیتی تلگرام باشید

هشدار: مواظب باگ امنیتی تلگرام باشید
متخصصان امنیتی در کشورمان یک باگ امنیتی را در تلگرام یافته اند که هکرها با استفاده از آن می توانند مصرف اینترنت کاربران را چندین برابر افزایش داده و فیش هایی با رقم نجومی روی دست کاربران بگذارند.

هشدار: مواظب باگ امنیتی تلگرام باشید

متخصصان امنیتی در کشورمان یک باگ امنیتی را در تلگرام یافته اند که هکرها با استفاده از آن می توانند مصرف اینترنت کاربران را چندین برابر افزایش داده و فیش هایی با رقم نجومی روی دست کاربران بگذارند.
هشدار: مواظب باگ امنیتی تلگرام باشید

آهنگ جدید